tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

2075G1002 Türk Dili I (2-0) 2, 2 AKTS

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

2075G1005 Yabancı Dil I (2-0) 2, 2 AKTS

Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

23G1001 Fizyoloji (2-0) 2, 4 AKTS

Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve düzenleme mekanizmalarının teorik ve uygulamalı derslerle öğrenilmesidir.

 

23G1005 Anatomi (3-0) 3, 7 AKTS

Bu dersin amacı; insan anatomisinin öğretilmesi ve gerekli terminolojik yetkinliğin kazandırılmasıdır.

 

2075G1004 Teknoloji Bağımlılığı (1-0) 1, 2 AKTS

Teknoloji bağımlılığının etkilerinin olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması.

 

2315G1005 Fiziksel Büyüme ve Psikomotor Gelişim (2-0) 2, 5 AKTS

Öğrencilere, gelişim dönemleri doğrultusunda beyin gelişimi, fiziksel büyüme, motor gelişim, duyu gelişimi, büyümeyi ve gelişmeyi engelleyen faktörler, büyüme ve gelişmenin takip edilmesi, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi konularında

bilgi kazandırmak.

 

2315G1003 Gelişim Psikolojisi I (2-0) 2, 5 AKTS

Gelişim Psikolojisi 1 dersinin genel amacı, yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemlerini ilgili kuramlar kapsamında incelemektir. Bu kapsamda doğum öncesi gelişim, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemleri ve kuramlara göre gelişim incelenecektir.

 

2315G1002 Üniversite Yaşamına ve Mesleğe Uyum Becerileri (2-0) 2, 3 AKTS

Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmak ve mesleki görev tanımlarını öğrenmelerini sağlamak.

 

2075B1002 Türk Dili II (2-0) 2, 2 AKTS

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

2075B1006 Yabancı Dil II (2-0) 2, 2 AKTS

Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlaması (2-0) 2, 4 AKTS

İş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve öğrencilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırmak, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma süreci sunmak, çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlamak, geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratmak, kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik

bir yaklaşım sağlamaktır.

 

2315B1002 Gelişim Psikolojisi II (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin temel amacı, yetişkinlik ve yaşlılık süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi incelemektir.

 

2315G1004 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş (2-0) 2, 4 AKTS

Bu dersin amacı çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır.

 

23B1009 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS

Öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiler sağlamaktır.

 

2315B1003 Anamnez (2-0) 2, 5 AKTS

Anamnez almanın genel ve temel özellikleri, Ergenlik dahil çocukluklarda normal gelişimle birlikte görülen davranış değişiklikleri ve her yaşa özgü soruların içeriği, Gelişim geriliği olan çocuklarda sorgulama teknikleri, Bazı özel gelişim geriliği ile seyreden durumlarda sorgulama örnekleri, Bilgi alınacak kişinin seçimi, Soruların nedenselliği, Anamnez esnasında doğru yönlendirme ve objektif olma, Diğer doğru bilgi alma teknikleri.

 

23B1002 Psikoloji (2-0) 2, 5 AKTS

Psikoloji ve alt alanlarını tanımaktır.

 

23B1003 Sosyoloji (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin içeriğini; sosyolojinin tanımı, sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma, toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam, sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma, aileler ve mahrem ilişkiler, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, toplumsal tabakalaşma ve sınıf, sağlık, hastalık ve engellilik, çalışma ve ekonomik yaşam, şehirler ve kentsel alanlar, suç ve toplumsal sapma, küreselleşme ve değişen dünya, küresel eşitsizlik, ırk, etnisite, göç; konuları oluşturmaktadır.

 

23B1005 Sosyal Antropoloji (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler, antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncül yaklaşımını tanıyacaklar ve dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin olduğunu öğreneceklerdir. Bu derste özellikle, Kültürel Antropoloji’nin başlıca kuram ve yöntemleri güncel konular bağlamında Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden örneklerle incelenecektir.

 

23B1007 Aile ve Yaşam Dinamiği (2-0) 2, 5 AKTS

Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile içi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak.

 

23B1007 Temel İletişim Becerileri (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin amacı iletişimin temel olgu ve kavramlarını ve iletişim modellerini tanıtmaktır.

 

2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2, 2 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

2315G2002 Bilişsel Gelişim (2-0) 2, 4 AKTS

Dersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.

 

2315G2003 Oyun ve Oyun Materyalleri (2-0) 2, 5 AKTS

Dersin amacı, okul öncesi eğitimde oyunun öneminin ve kuramlarının kavranmasına, çocukların yaş grupları ve gelişimsel özelliklerine uygun oyun materyallerinin tanınması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 

2315G2005 Dil Gelişimi (2-0) 2, 4 AKTS

Çocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi.

 

 

2315G2007 Anne ve Çocuk Beslenmesi (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, hazır/ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.

 

 

2315G2004 Beyin Gelişimi ve Çocuk Nörolojisi (3-0) 3, 5 AKTS

Doğum öncesi gelişimin ilk safhalarından başlayarak, yetişkinliğe kadar geçen süreçte sinir sisteminın yapısındaki ve sinir sistemi fonksiyonlarındaki değişimler hakkında genel bir anlayış kazandırmak ve sinir sistemi ve gelişimi, gelişim basamakları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar (motor ve mental gelişme geriliğine yaklaşım, statik ensefalopatiler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar) ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, Türkiye’de kullanılan gelişimsel tarama testleri, psikometrik değerlendirme ve psikometrik testlerin kullanım alanlarına ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır.

 

23G2001 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0) 2, 5 AKTS

Hücre biyolojisi, moleküler genetik ve doku tipleri konularında bilgi birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri Tıbbi Laboratuvar alanına uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

 

23G2003 Meslek Etiği (2-0) 2, 5 AKTS

Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.

 

23G2004 Sağlık Mevzuatı (2-0) 2, 5 AKTS

Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat.

 

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2, 2 AKTS

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün ilke ve inkılâpları'nın öneminin Türk gençliği tarafından kavramasını sağlayarak, onları Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda yetiştirmektir.

 

2315B2004 Sosyal ve Duygusal Gelişim (2-0) 2, 4 AKTS

Sosyal gelişim ile ilgili kavramlar, sosyal gelişim kuramları, çocuklarda sosyalleşme, sosyal gelişimin desteklenmesi, duygusal gelişim ile ilgili kavramlar, duygusal gelişim dönemleri, duygusal gelişim özellikleri ve duygusal gelişimin desteklenmesine yönelik yeterlilik kazandırmak.

 

2315B2005 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri (2-0) 2, 4 AKTS

Öğrencilerin, kaynaştırmanın temel prensiplerini ve yararlarınıkavramasını, gelişimsel tanılama sonucuna göre engelli çocuk için uygunyönlendirmeler yapabilmesini, engelli çocuğun ailesine ve öğretmenlerekaynaştırma programları için gerekli eğitim ve rehberlik becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

2315B2011 Anne Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları (3-0) 3, 5 AKTS

Öğrencilerin; anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye ilişkin genel bilgi vermek ve doğum öncesi, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

 

2315B2012 Çocuk Edebiyatı ve Medya (3-0) 3, 5 AKTS

Çocuk edebiyatının ve medyanın özellikleri, kullanımı, yaşlara göre seçim yapılması konusunda fikir sahibi olur.

 

2315B2003 Erken Çocukluk Döneminde Matematik ve Fen Eğitimi (2-0) 2, 5 AKTS

Okul öncesi dönemde fen eğitiminin önemini kavratmak, fen eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini kazandırmak, öğrencilere okul öncesi dönem çocuklarına uygun fen etkinlikleri planlama ve uygulama becerisi kazandırmak fen eğitimine uygun material hazırlama ve kullanma becerisi kazandırmak, okulöncesi önemdeki matematiksel kavramları açıklayabilmelerini sağlamak, matematik eğitimi için uygun sınıf düzenlemesi yapabilme becerisi kazandırmak, matematik etkinliklerinde kullanılacak materyalleri geliştirme ve kullanma becerisi kazandırmak, matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırmak, özel eğitim gerektiren çocuklar için matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

2315B2006 Çocuk ve Spor (2-0) 2, 5 AKTS

Çocuğun gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan spor hakkında kapsamlı bilgi vermek.

 

2315B2007 Öğrenme Kuramları (2-0) 2, 5 AKTS

İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açsında doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazanabilme.

 

2315B2009 Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık (2-0) 2, 5 AKTS

Yaratıcılığın insan ve toplum hayatındaki yerini, yaratıcılık ve zeka ilişkisini, çocuklarda yaratıcılığın gelişimini kavratmak, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini desteklemek, çocuklarda estetik algısının gelişimi ile grafik faaliyetlerin gelişimini kavratmak, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeleri tanıtmak, eğitsel amaçlara uygun sanat faaliyetleri ve yaratıcı materyal geliştirme becerisini kazandırmak.

 

2315B2010 Erken Okuryazarlık (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin amacı çocuk gelişimcilerin okula hazırbulunuşluğu açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır.

 

23B2002 Eğitimde Drama (2-0) 2, 5 AKTS

Dersin amacı; Drama, eğitimde drama tanımı,hedefleri, özellikleri, eğitimde drama programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak; eğitimde drama ile ilgili gerekli teknikleri kullanma, uygulama planlama ve değerlendirme becerisi kazandırmak.

 

2315G3003 Gelişim İzleme ve Değerlendirme (2-0) 2, 4 AKTS

Bu derste, çocukların gelişimsel özelliklerni anlamak icin gerekli degerlendirme yöntemlerini icsellestirmek, değerlendirme yöntemlerini öğrenip çeşitlendirmek, eğitimsel ve gelişimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve kanıt temelli bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

2315G3004 Özel Eğitim I (2-0) 2, 4 AKTS

Bu ders, özel gereksinimli çocuklar, özel eğitime muhtaç olmanın nedenleri, özel eğitimin tarihçesi, zihinsel yetersizliği olan çocuklar, görme yetersizliği olan çocuklar, işitme yetersizliği olan çocuklar, iletişim yetersizliği olan çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitsel değerlendirme üzerine odaklanmaktadır.

 

2315G3007 Gelişimsel Psikopatoloji (2-0) 2, 4 AKTS

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.

 

2315G3008 Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme (2-0) 2, 4 AKTS

Bu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.

 

2315G3011 Davranış Problemleri ve Yönetimi (2-0) 2, 4 AKTS

Öğrencilerin çocukluk dönemine özgü davranış problemlerini tanıması, davranış problemlerinin doğasını anlaması ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejilerini öğrenmesini sağlamak.

 

2315G3002 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku (2-0) 2, 5 AKTS

Bu dersin amacı Türkiye'de Çocuk Hakları ve çocuk hukuku ile ilgili bilgi kazandırmaktır.

 

2315G3009 Eğitimde Materyal Geliştirme (2-0) 2, 5 AKTS

Bu ders süresince öğrenciler, okulöncesi eğitimde kullanılan kavram oyuncakları ve dramatik oyun materyallerinin; sosyal, duygusal, psikomotor, fiziksel, bilişsel, dil, kişilik, ahlaki, ve cinsel gelişimleri üzerindeki etkilerini, çocukların ilgileri doğrultusunda farklı becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak yaratıcı oyuncakları nasıl seçeceklerini, oyuncak ve materyal çeşitlerini, oyun alanlarının, oyuncakların, araçların ve materyallerin özellikleri, farklı gelişim alanları ve farklı yaş grupları için farklı materyaller ve araçlar hazırlamayı, eğitim programlarını zenginleştirmede materyallerin ve oyuncakların nasıl kullanılacağını öğrenmektedirler.

 

2315G3010 Çocukluk Döneminde Müzik (2-0) 2, 5 AKTS

Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin önemini kavrama, erken çocuğun müziksel gelişimini bilme, okul öncesi eğitimde müziğin kullanımına yönelik ilkeleri bilme ve uygulama, Dünya’da okul öncesi eüitimde müziğin kullanımı ile ilgili farklı yaklaşımları bilme. Çocuk şarkılarını yorumlayabilmke için müzik yazısı bilgilerini kazanmalarını sağlama ve müzik aleti eşliğinde şarkı dağarcığı geliştirme.

 

23G3002 Biyoistatistik (2-0) 2, 5 AKTS

Biyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırma derslerine temel oluşturmaktır.

 

23G3003 Cinsel Sağlık (2-0) 2, 5 AKTS

Bedensel, duygusal ve toplumsal açıdan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan cinsellik bilgileri, yanlış bilgiler ve inanışlar, önlemler incelenecek ve farklı cinsel davranışlar, tutum ve değerlerin nasıl oluşturulacağı, karar verme ve güvenli cinsel davranış geliştirme becerileri üzerinde tartışılacaktır.

 

23G3004 Mesleki İngilizce (2-0) 2, 5 AKTS

Bu derste; temel mesleki terminolojnin ve iletişim kurabilecek mesleki İngilizce’nin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

 

2315B3002 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk (2-0) 2, 3 AKTS

0-18 yaş arası hasta ve hasta çocuklarda, çocuk-aile-personel ilişkilerinin hastane hayatına etkilerini ve çocuk gelişimine yönelik uygulamaları desteklemek.

 

2315B3003 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-8) 4, 5 AKTS

Normal gelişim gösteren çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın, hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın ve uygulamanın öğrenilmesi.

 

2315B3004 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-8) 4, 5 AKTS

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirmeye yönelik alan çalışması amaçlanmaktadır.

 

2315B3005 Özel Eğitim II (2-0) 2, 4 AKTS

Özel eğitime ihtiyacı olan farklı gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Özel eğitime ihtiyacı olan gruplar için gerekli farklılaştırma ve uygulama stratejilerini hakkında bilgi sahibi olmak Öğrenci ve aileleri gereksinim duyulan konular doğrultusunda gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri sağlayabilmek.

 

2315B3010 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme (2-0) 2, 3 AKTS

Bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim programlarının (BEP-BÖP) hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

 

2315B3006 Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar (2-0) 2, 5 AKTS

Dünyada uygulanan farklı okulöncesi eğitim yaklaşımlarının incelenmesi, Türkiye koşulları ile karşılaştırılarak ülkemiz için uygulanabilir yaklaşımların tartışılması ve tartışılan her yaklaşım için

en uygun özelliklerin saptanması.

 

 

2315B3007 İşitme Engelli Çocukların Eğitimi (2-0) 2, 5 AKTS

İşitme engelinin ne olduğu, sebepleri ve işitme engelli çocukların gelişimleri hakkında bilgi kazandırmak.

 

2315B3009 Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyu Bütünlemesi (2-0) 2, 5 AKTS

Farklı nörogelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulgularını öğretmektir.

 

23B3003 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması (2-0) 2, 5 AKTS

Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.

 

23B3004 Madde Bağımlılığı (2-0) 2, 5 AKTS

Öğrencilere madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamını, bağımlılık yapan maddeleri, madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlarını öğrenmeleridir. Öğrencilerin madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, yürütülen proje çalışmaları, sosyal hizmet mesleğinin rolü ve sorumluluğu ile uluslararası ve ulusal mevzuat konularının aktarılması.

 

23B3005 Çocuk İstismarı ve İhmali (2-0) 2, 5 AKTS

Çocuk istismarı ve ihmali, istismar türleri, istismara etki eden aile içi faktörler, risk etmenleri, çocuk istismarını açıklamaya yönelik modeller, Çocuk istismarının göstergelerini öğretmektir.

 

 

2315G4001 Bitirme Projesi I (0-2) 1, 5 AKTS

Lisans öğrencinin bilimsel araştırmasına rehberlik etmek, bilimsel araştırma ile ilgili, öğrencinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamaktır.

 

2315G4002 Sağlık Kur. Alan Çalışması I (0-16) 8, 10 AKTS

Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda seminer hazırlama becerileri ve çalışma alanlarına yönelik bakış açısı kazanmasını sağlamak.

 

2315G4003 Yaz Klinik Uygulama (0-8) 4, 6 AKTS

Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda seminer hazırlama becerileri ve çalışma alanlarına yönelik bakış açısı kazanmasını sağlamak.

 

2315G4004 Gelişimsel Destek Programları (2-0) 2, 5 AKTS

Eğitim programını uygulama ve değerlendirme süreci, tipik/atipik/riskli çocukların eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim alanlarına göre destek programları, gelişimsel destek programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

 

2315G4006 Erken Müdahale (2-0) 2, 5 AKTS

Erken müdahale hizmetleri ve isleyişi konusunda bilgi kazandırmak.

 

2315G4007 Dil ve Konuşma Bozuklukları (2-0) 2, 5 AKTS

Dil ve konuşma bozukluklarının özelliklerinin öğretilmesi.

 

2075G4006 Şehir ve Kültür (3-0) 3, 4 AKTS

Şehir ve kültür kavramlarını, şehir yaşamına ait kültürel öğeleri öğretmek; şehir ve kültür ilişkisi bağlamında İstanbul şehrini tarihi, mimarisi ile sanat ve edebiyat çerçevesinde tanıtmak.

 

 

2075G4007 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 4 AKTS

Bu dersin amacı; temel olarak araştırma ve süreçlerine ilişkin ilkeleri, yöntemleri ve eğitim alanındaki uygulamaları geniş bir spektrumda incelemek ve öğrencilerin; araştırma desenleri, veri toplama süreci, analiz ve rapor yazma konusundaki bilgi ve anlayışlarını artırmaktır.

 

 

2075G4008 Afet Kültürü (3-0) 3, 4 AKTS

Bu dersin amacı; tüm dünyada etkisini giderek artıran doğal ve doğal olmayan afetlerle ilgili bilinmesi gereken başlıca konuların anlatılması, afetler hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanmasıdır.

 

 

2075G4009 Halkla İlişkiler (3-0) 3, 4 AKTS

Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.

 

2315B4001 Bitirme Projesi II (0-2) 1, 5 AKTS

Lisans öğrencinin bilimsel araştırmasına rehberlik etmek, bilimsel araştırma ile ilgili, öğrencinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamaktır.

 

2315B4002 Sağlık Kur. Alan Çalışması II (0-16) 8, 10 AKTS

Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda seminer hazırlama becerileri ve çalışma alanlarına yönelik bakış açısı kazanmasını sağlamak.

 

2315B4005 Çocuğu Tanıma Teknikleri (2-0) 2, 6 AKTS

Okul öncesi dönemdeki çocukları değerlendirmenin amacını, önemini, temel ilkelerini ve değerlendirme teknik ve yöntemlerini incelemek ve uygulamaktır.

 

2315B4003 Üstün Yetenekli Çocuklar (2-0) 2, 5 AKTS

Bu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim profilinianaliz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlıolarak uygun destek programlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirmebecerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

2315B4004 Aile Danışmanlığı (2-0) 2, 5 AKTS

Dersin amacı , öğrencilere farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır.

 

2315B4006 Öğrenme Güçlükleri (2-0) 2, 5 AKTS

Dersin amacı, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanacak durumların ve öğrenme güçlüğüne neden olan etmenlerin neler olduğu, öğrenme güçlüğü olan çocukların genel gelişim özellikleri, bu çocuklara ne tür eğitim verilebileceği ile bu çocukların aileleriyle yapılabilecek olan çalışmalar hakkında bilgilendirmektir.

 

2315B4007 Çocuk Resimlerinin Analizi (2-0) 2, 5 AKTS

Öğrencinin, erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirme araçlarından biri olan çocuk resimlerinin sosyal- duygusal, bilişsel, estetik anlayışının ve yaratıcılığının gelişimi açısından öneminin kavram ve değerlendirmede temel teşkil eden bilimsel ölçütlerle ilgili bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.

 

2075B4009 Sağlıkta Yoga (3-0) 3, 4 AKTS

Farklı nefes teknikleri ve yoga pozlarının öğrenilerek (prenatal, post natal dönemde de) esneklik ve güç elde edilmesinin öğrenilmesini amaçlar.

 

2075B4011 İlk Yardım (3-0) 3, 4 AKTS

Öğrencinin, erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirme araçlarından biri olan çocuk resimlerinin sosyal- duygusal, bilişsel, estetik anlayışının ve yaratıcılığının gelişimi açısından öneminin kavram ve değerlendirmede temel teşkil eden bilimsel ölçütlerle ilgili bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.