tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL 

2314G1001 Sosyal Hizmete Giriş (3,0),3,8 AKTS

Sosyal hizmet mesleğinin tarihçesi, Bilim ve meslek olarak Türkiye’de sosyal hizmet, Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri, Sosyal çalışmanın uygulama alanları, Sosyal çalışmanın müdahale süreçleri, Sosyal hizmet uygulamasında profesyonellik/tartışma ve değerlendirme

2314G1005 İktisat Bilimine Giriş (2,0),2,5 AKTS

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, Arz, talep kavramları ve piyasa ekonomisinin işleyişi, Piyasa türleri, Makroekonomi ve milli gelir, Ekonomik büyüme, Enflasyon, Uluslararası ticaret, İstihdam ve işsizlik

2314G1006 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Giriş (3,0),3,6 AKTS

Siyaset Nedir?, devlet, demokrasi, Siyasi İdeolojiler, Hükümetler, Sistemler ve Rejimler, Küresel Politikalar, Siyasi Kültür, Kültür, Meşruiyet, Bürokrasi, Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri, Kamu yönetiminin tanıtılması ve tartışılması, Kamu yönetimine başlıca yaklaşımlar, Kamu yönetiminin diğer bilimler ile ilişkisi, Kamu yönetiminin yapısı: Merkezi yönetim, taşra yönetimi, Kamu yönetiminin yapısı: Yerel yönetimler, merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri, Kamu personel yönetimi, Kamu yönetiminde karar verme, Kamu yönetiminde eşgüdüm, yetki ve sorumluluk, Kamu yönetiminde iletişim, liderlik

2075G1002 Türk Dili I (2,0),2,2 AKTS

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi ve bölümleri, Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, Ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi,  yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ve çekim ekleri, Kelime Türleri

2075G1004 Teknoloji Bağımlılığı (1,0),1,2 AKTS

 Bu dersin içeriği, Temel kavramlar, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılık; internet, oyun, akıllı telefon ve sosyal ağ bağımlılığı, sanal zorbalık nedir, türleri, yaygınlığı, araştırmalar, öğrencilere ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık ve baş etme stratejilerinden oluşmaktadır.     

2075G1005 Yabancı Dil I (2,0),2,5 AKTS

Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme

 

 

2314G1007 Hukuka Giriş (2,0),2,5 AKTS

Temel bilgiler, toplum ve hukuk, Yasalaştırma, hukuk kurallarının türleri, yasaların yer ve zaman bakımından uygulanması, Hak kavramı, kamu – özel hak ayrımı, Türk hukukunda yargı sistemi, Yargı yerleri, dava türleri, Kişilik (gerçek – tüzel kişiler) kavramı, Özel hukukun ve kamu hukukunun temel kavramları

İKİNCİ YARIYIL

2075B1002 Türk Dili II ( 2,0),2,2 AKTS

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

2075B1006 Yabancı Dil II (2,0),2,2 AKTS

Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmek

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2,0),2,4 AKTS

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, amaçları ve başarı faktörleri, işlevleri, süreci, girişimcilik kültürü, iş, pazarlama, üretim, yönetim ve organizasyon planlaması, yaratıcılık ve yenilikçilik ile ilgili konulara değinilecektir. Kariyer merkezi faaliyetlerinin tanınması, kendini tanıma ve bireysel kariyer planlama aşamaları, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi, farklı kariyer alternatifleri, iletişim ve istihdam edilebilirlik gibi konular.

2314B1001 Yoksulluk ve Sosyal Yardım (2,0),2,4 AKTS

Yoksulluk kavramının tanımlanması, Yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluk, Yoksulluktan etkilenen toplumsal kesimler, Yoksullukla ilgili mevzuat, Yoksullukla mücadele yaklaşımları, Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet uygulamaları, Yoksullukla mücadelede ulusal boyut, Yoksullukla mücadelede uluslararası boyut.

23B1009 İş Sağlığı ve Güvenliği (2,0),2,3 AKTS

Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel tanımlar, ilkeler, Çevre kirliliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve ülkemizdeki gelişimi, Meslek hastalıkları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması, İş güvenliği kavramı, İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler, Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri, iş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri, İş güvenliği ve sorumluluk

 

Bölüm/Fakülte Seçmeli:

2314B1003 Engellilerle Sosyal Hizmet (2,0),2,5 AKTS

Tanışma, dersin içeriği ve amacının belirlenmesi, Temel Kavramlar; Özürlü, sakat, engelli, yetersizlik, iyileştirme, özel eğitim, Kuramsal yaklaşımlar: Tıbbi model, uzmanlık modeli, sosyal model, insan hakları yaklaşımı, Engelli ortaya çıkmasına neden olan etmenler, Engelli grupları, Gereksinimler ve sorunlar Temelinde Engelli Hakları Mevzuat (Ulusal ve Uluslararası Mevzuat), Engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, Engelliliğin Birey, Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri, Engelliler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

2314B1004 Göç, Çok kültürlülük ve Uyum (2,0),2,5 AKTS

Göç olgusu, göç kavramının tanımlanması, Göç olgusunun dinamikleri, Göç çeşitleri, Göç kuramları, Göç ve aile yapısı, Göç ve eğitim, Göç ve yoksulluk, Göç ve kentleşme, Göç Hukuku

23B1002 Psikoloji (2,0),2,5 AKTS

Psikolojinin tanımı, Psikolojide yaklaşım biçimleri, Bilimsel psikoloji, Davranışın biyolojik temelleri, Sinir hücreleri ve beyin, iç salgı bezleri ve hormonlar, Duyum ve algı, Öğrenme teorileri, Klasik koşullanma, Edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Pekiştirme-ceza 

23B1003 Sosyoloji (2,0),2,5 AKTS

Giriş: Sosyoloji nedir? Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma, Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam, Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma, Aileler ve mahrem ilişkiler, Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, Çalışma ve ekonomik yaşam, Şehirler ve kentsel alanlar, Suç ve toplumsal sapma, Küreselleşme ve değişen dünya, Küresel eşitsizlik, göç

23B1005 Sosyal Antropoloji (2,0,2,5 AKTS

Antropolojinin ortaya çıkışına sebep olan farklı etmenler, Kültür kavramını ve insanlar arasındaki farklılıkları açıklayan antropolojik kuramlar, Sosyal antropolojinin ana kavramları, İnsanlığın gelişim sürecini tanımlayan kavramlar arasındaki ilişki, Akrabalık, mitler ve dil yapısı arasındaki ilişkiler, İçinde yaşadığı toplumun yapısını antropolojik kavramlar ve yaklaşımlarla analiz etme, Enerji, doğal çevre ve insan ilişkisi arasında analizler yapma

23B1007 Aile ve Yaşam Dinamiği (2,0),2,5 AKTS

Aile ve aile tanımları, Aile biçimleri ve yapıları, Aile işlevleri, Aile teorileri, Aile yaşam döngüsü çerçevesinde ailede yaşanan olaylar, Aile ve çocuğa yönelik güçlendirici faaliyetler,  Aile ve çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal politikalar, Aile sosyolojisi

23B1008 Temel İletişim Becerileri (2,0),2,5 AKTS

İletişime giriş, iletişimin birey ve toplum açısından önemi, İletişim tanımı, iletişim süreci ve öğeleri: İletişim modelleri yardımıyla iletişim sürecini anlamlandırma, İletişim ve kültür ilişkisi, iletişim ve dil ilişkisi, Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, dil ve dil ötesi, mesajlar ve dizinsel yapı, Kişilerarası iletişimin sınıflandırması, işlevleri: sözlü ve sözsüz iletişim kavramları, Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin önemi, iletişim engelleri, İletişimde konuşurken dikkat edilmesi gereken unsurlar, başarılı konuşmacıların özellikleri, Mesleki iletişim becerileri, Sözlü, yazılı ve görsel kültürün sözlü, dil ötesi ve yazılı iletişim modelleriyle ilişkisi, İletişimde davranış ve tutumların rolü: 3D (Duygu, düşünce, davranış), Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma, Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0),2, 2 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş süreci

2314G2001 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı(3-0), 3, 6AKTS

Sosyal yapı: Sosyal yapı kavramı, kuramlar, Atatürk devrimleri: Siyasal, hukuksal, kültürel devrimler, Türkiye’de din, sekülerleşme ve toplumsal dönüşüm, Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısı ve dönüşümü; Türkiye’de çalışma yaşamı ve sorunları, Türkiye’de nüfus dinamiklerinin değişimi, Türkiye’nin küreselleşmeyle ilgili sosyal problemleri, savaş ve terör dinamikleri, Türkiye’de yoksulluk ve sosyal etkileri

2314G2002 Sosyal Çalışma Mevzuatı (3 -0), 3,6 AKTS

Sosyal hizmet kurumlarının kanun, yönetmelik, genelge gibi mevzuat bilgisini tanıtmayı, hukuk ve sosyal hizmetin kesiştiği yoksulluk, sağlık ve ruh sağlığı, aile hukuku, çocuk adaleti, çocuk refahı, göç, istihdam gibi sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları için önem arz eden konuları tanımlamayı ve bu konular üzerine eleştirel düşünme

2314G2008 İnsan Hakları (2 -0), 2, 5 AKTS

İnsan hakları kavramı, İnsan hakları hukukunun genel ilkeleri, Sözleşmelerin izlenmesinde kullanılan usuller, sözleşme dışı mekanizma ve usuller, Olağanüstü yönetim usulleri, BM sistemi, UNESCO, İLO, İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması, Avrupa insan hakları sistemi, AGİT, Amerikalılar arası sistem, Afrika insan hakları sistemi, İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı, Yerleşme ve seyahat hakkı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti

2314G2009  Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (3-0), 3, 6 AKTS

Göçmenleri ve mültecileri etkileyecek sosyal politikalar ve programlar; farklı göç deneyimlerine ilişkin sosyal hizmet uygulamaları, uluslararası mültecilerin durumları, kültürlenme ve aile dinamikleri süreçleri; uluslararası göçmenleri; etnik gruplar içindeki ve etnik gruplar arasındaki gerilimler; sosyal hizmet müdahalelerindeki yeterliliği ve mülteciler ile göçmenlerin karşılaştığı baskı ve sosyal adalete ilişkin özel sorunlar.

 

 

 

Bölüm/Fakülte Seçmeli:

2314G2010 Adli Sosyal Hizmet(2 –0), 2,5 AKTS

Bu ders; Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi ,Adli Sosyal Hizmetin Amacı Ve Adli Sosyal Hizmet Uzmanının Rol Ve İşlevleri ,Adli Sosyal Hizmet Alanında Hükümlü Profili, ,Adli Sosyal Hizmet Ve Suç Teorileri, ,Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları ,Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri, ,Kadına Yönelik Şiddete Ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ailelere Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, ,Adli Sistem İçerisinde Sağlık Sorunları Olan Gruplara Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, ,Ceza İnfaz Kurumlarında Adli Sosyal Hizmet ,Onarıcı Adalet Ve Adli Sosyal Hizmet İlişkisi ,Adli Sosyal Hizmet İçerisinde Mağdurlara Yönelik Çalışmalar ,Adli Sosyal Hizmet Alanında Sivil Toplum Çalışmaları ,Çocuk Ve Genç Suçlularla Önleyici Ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmet Modelleri Edici Sosyal Hizmet Modelleri ,Kadın Ve Yetişkin Suçlularla Önleyici Ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmet Modelleri Edici Sosyal Hizmet Modelleri; konularını içermektedir.

2314G2011 Kent Sosyolojisi (2-0), 2, 5 AKTS

Kentlerin kökeni, “Kent” olgusunun araştırma konusu olması, kent tarihi, Türkiye’de kent olgusu, kentleşme, kentlileşme, sanayi öncesi kentler, sanayi sonrası kentler, modern kentler, kent sosyolojisi kuramları

23G2003 Meslek Etiği (2-0), 2, 5 AKTS

Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etiğin tarihsel gelişimi, Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi, Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi, Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar, Etiğe uygun karar verme, Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik, Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0),2, 2 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kazandırmak. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş süreci

23142004 Sosyal Psikoloji (3-0), 3, 6 AKTS

Sosyal psikoloji nedir? Kısa tarihçe, bu konudaki farklı bakış açıları, Benlik: benlik kavramı, şemalar, benlik saygısı, Sosyal algı: izlenim oluşturma ve bu konuda kullanılan bilgiler, Sosyal etki: uyma davranışı ve bu konuda yapılmış deneyler, azınlık etkisi, Tutumlar: tutumu oluşturan faktörler, tutum davranış ilişkisi, Kişilerarası sevgi ve çekiciliğin belirleyicileri, Yakın ilişkilere ilişkin kuramsal yaklaşımlar: sosyal mübadele, halkçılık, bağlanma kuramları, Kültürel boyutlar ve etkileri (bireycilik toplulukçuluk, güç aralığı, maskülenlik, feminenlik, dikey, yatay

 

2314B2008 Sosyal Hizmet Kuramı - I: Bireylerle Sosyal Hizmet (3- 2),4,6 AKTS

Yardım süreçlerine genel bakış- tanışmadan süreç sonuna kadar sosyal hizmet rollerine genel bakış, Sosyal hizmet etik ve değerleri, Bireylerle Genelci Uygulama: Doğrudan sosyal hizmet uygulama teorileri, Uygulamanın kültürel bağlamı, Tedavi ve müdahale, Ailelerle Genelci Uygulama: Aile nedir? Aile sistem teorisi, Yapısal aile teorisi, Aile sosyal hizmeti. Güçlü yönler, esneklik ve risk; aile gelişimi ve yaşam döngüsü, aile temelli değerlendirme araçları, Bağlanma teorisi; çocuk istismarı ve ihmali; ailenin korunması. Vaka planlama uygulamaları, Profesyonel yazı ve vaka kaydı; aileler ve bağımlılık. Aileler ve ruhsal hastalıklar; aile ve psiko eğitim 

2314B2009 Kadın Hakları ve Sosyal Hizmet  (3-0), 3, 6 AKTS

Giriş; Kadınların eğitimi-feminist perspektif; Toplumsal cinsiyetin sosyal yapısı, Toplumsal cinsiyet, çalışma ve ekonomi; Toplumsal cinsiyet ve aileler; Kadın, sağlık, üreme, Kadın ve sosyal reform; Çağdaş çerçeveler, Erkekler ve toplumsal cinsiyette biyolojik temelli teorik perspektifler; Erkekler ve toplumsal cinsiyette sosyal temelli teorik perspektifler, İçsel gerçeklik: Erkeğin gelişiminde fenomenolojik perspektifler, İş hayatında erkekler: İş, kariyer ve erkeklik; Erkek cinselliği, Güç ve değişim: Erkekler ve erkeklik hakkında güncel konular

Bölüm/Fakülte  Seçmeli :

2314B2006 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet (2-0),2, 5 AKTS

Sapma, suç ve kriminoloji kavramları, Suçlu davranışın ölçülmesi, Suçlu davranışın açıklanması, Suç ve suçluluk kuramları, Suç türleri, Suçu etkileyen faktörler, Suça ve suçluluğa yönelik sosyal hizmet müdahalesi, Suça bulaşmış kişilere yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, Kadın ve yetişkin suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri

2314B3008 Gençlik ve Sosyal Hizmet (2-0),2, 5 AKTS

Gençlik dönemi,  psikososyal özellikleri ve sosyal hizmet uygulamasına yansımaları, Dünya'da ve Türkiye'de gençlik politikaları, Gençte değişim yaratmak: Değişim basamakları, dirençle çalışma, Aile sistemi içinde genç ile çalışma, Suç ve gençlik, Madde bağımlılığı ve gençlik, Kronik hastalıklar ve gençlik, Kendine zarar verme davranışı ve kendine zarar veren gençlerle çalışma yöntemleri, Gençlere yönelik sosyal hizmet kurumları ve bu kurumlardaki sosyal hizmet uygulamaları.

23B2002 Eğitimde Drama (2-0),2, 5 AKTS

Bu dersim amacı; drama ile ilgili temel kavramları, tarihçesini, aşamalarını, yöntem ve teknikleri kavramak, toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurmak, dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısını fark etmek, alana özgü drama ders planı hazırlamak ve uygulamaktır.

23B2003 Özel Eğitime Giriş (2-0) ,2, 5 AKTS

Özel eğitimde temel kavramlar, Özel eğitime tarihsel bakış, Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye'de durumu, Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı, Gelişimi risk altında olan çocuklar, Özel gereksinimle çocukların aileleri

BEŞİNCİ YARIYIL

 2314G3003 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (3-0), 3, 6 AKTS

İnsan davranışı ve sosyal çevreye giriş. İnsan davranışı ve sosyal çevreye teorik bir yaklaşım: Ekosistem teorisi, Bebeklik ve çocuklukta biyolojik gelişim, 4 ay ile 11 yaşları arasındaki dönemde çocuklar için normal gelişim profilleri, Çocukluk ve bebeklikte psikolojik gelişim. Davranışsal teoriler, Feminist teoriler, Bebeklik ve çocuklukta sosyal gelişim: Sosyalizasyon. Aile çevresi. Aile yaşam dönemleri, Öğrenme teorisi, Etnik merkezcilik ve ırkçılık, Biyolojik gelişim ve ergenlik, İnsanların çoklu sistemlerle sosyal çevreye katılımı

2314G3009 Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet(3-2), 4, 7 AKTS

Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup uygulamalarına giriş; grupların türleri ve amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri, Grup süreçleri, Özel gruplarla grup çalışması, Grup kolaylaştırma, grup deneyimleri süreçleri ve son verme, Toplum değişimi için modeller ve altyapılar, model ve amaç/hedefler arasındaki uygunluğun önemi, 'Güçlendirme', ' Toplum' ve 'Örgütsel gelişim' in tanımı ve bu üçünün birbiriyle ilişkisini anlama, Sosyal hareketlilik, toplumların farklı/çeşitli türleri içinde etkili değişim için stratejiler, Global organizasyon, toplumların gelişmesine yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma ve sosyal üretim yaklaşımı, Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar,  Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi

SOH 303 Sosyal Politika ve Sosyal Refah Yaklaşımları  (3-0 ),3, 6 AKTS

Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti, sosyal kalkınmanın tanımlanması, Sosyal politikanın tarihi, Üç ana refah devleti modeli (Liberal, korporatist-devletçi, sosyal demokrat) Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve 'sosyalist' katılımlar, Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah karması sistemleri, Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri, Engelli bireyler için sosyal politikalar, Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç), barınma ve adalet sistemi, Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel değerlendirmesi

 2314G3011 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (3- 0), 3, 6 AKTS

Tanışma; Kavramsal giriş, Sosyal hizmet uygulamalarında görüşmenin yeri ve önemi, Sosyal hizmette mülakat, Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi, Bir iletişim aracı olarak mülakat, Mülakat teknik ve ilkeleri, ilk mülakat, Mülakat sürecinin aşamaları, Mülakat sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar: ilişki kurmada ilkeler, farklı müracaatçı gruplarıyla mülakat, Sosyal hizmette mülakat

 Bölüm/Fakülte Seçmeli:

234G3004 İstatistik (2-0), 2, 5 AKTS

Paket programlar kullanarak öğrencilere istatistiksel analiz yapma bilgisini vermek ve temel istatistik prensipleri,

 

23G3004 Mesleki İngilizce I (2-0), 2, 5 AKTS

Öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.

2314G3006 Yaşlılarla Sosyal Hizmet (2- 0), 2, 5 AKTS

Yaşlıyla sosyal hizmet uygulamanın içeriği: 21.yüzyılda yaşlanma, Demografik sorunlar, Psikososyal uyum: Biyolojik yaşlanma, Duygusal problemler, Müdahale stratejileri, Bağımlılık ve intihar, Grup çalışması, Maneviyat, Yaşlı istismarı, Yaşamın son aşaması: Sosyal çalışmacının/sosyal hizmet uzmanının rolü

 2314G3012 Sosyal Sorunlar (2-0), 2, 5 AKTS

Sosyal sorunlara dair temel kavramlar, kuramsal yaklaşımlar, sosyal sorunların tanımlanması, sınıflandırılması, nedenleri. Yoksulluk,  işsizlik,  suçluluk, yaşlılık, engellilik,  çocuk ve gençlik gibi temel toplumsal sorun alanlarının tanımlanması, güncel sosyal sorun alanları ve dinamikleri, toplumsal farkındalık konuları ve çözüm yolları ele alınır.

2314G3013 Okul Sosyal Hizmeti (2-0), 2, 5 AKTS

Okul sosyal hizmetinin tarihçesi, kapsamını, bu alanda karşılaşabilecekleri sosyal sorunların neden ve sonuçları, çözüm yolları

 ALTINCI YARIYIL

2314B3003 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri (3-0), 3, 7 AKTS

Rapor türleri, Yazma süreci: Rapor yazmada temel adımlar, Raporun redaksiyonu ve kontrolü, Temel sunum teknikleri ve etkili kullanımı, Rapor örneklerinin incelenmesi, uygulanması

2314B3004 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (3- 0), 3, 6 AKTS

Bireyin içinde bulunduğu toplum, topluluklar, kurumlar, örgütler, gruplar, aileler vb. sosyal sistemlerle etkileşimi çerçevesinde bunların gelişimlerini anlamaları ve sosyal hizmet kuramları çerçevesinde irdeleme becerisi

2314B3008Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet (3-2), 4,7AKTS

Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup uygulamalarına giriş; grupların türleri ve amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri, Grup süreçleri: Planlama, içerik, kompozisyon. Grup süreçleri: Etik, çeşitlilik ve liderlik, Özel gruplarla grup çalışması, Gruplarda danışma teorileri; Problem durumlarıyla grup çalışması; Grup laboratuar hazırlığı, Toplumla Genelci Uygulama: Sosyal hizmette makro uygulamanın rolüne giriş, Toplum değişimi için modeller ve altyapılar, model ve amaç/hedefler arasındaki uygunluğun önemi, Toplulukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, Değişim için sivil katılım çalışmaları ve koalisyon oluşturmayı anlama, Global organizasyon, toplumların gelişmesine yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma ve sosyal üretim yaklaşımı, Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar, Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi

 Bölüm/Fakülte Seçmeli:

2314B3002 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemleri (2-0), 2, 5 AKTS

Çalışma ve toplum hayatında tarihi süreç içinde ortaya çıkan sosyoekonomik sorunları ve değişimleri tahlil etmek, değişik sosyal grupların sorunlarını tespit etmek ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilme

 2314B3006 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (2-0),2, 5 AKTS

Giriş: Temel kavramlar ve teorik çerçeve, Tıbbi sosyal hizmetin Türkiye'deki gelişimi, Sağlık modelleri, Hastanelerde tıbbi sosyal hizmet bölümlerinin organizasyonu ve yönetimi, Psiko-sosyal problemler ve hastalar ile tıbbi sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının ilişkisi, Hastalar ve aileleri ile sosyal çalışma, Farklı ortamlarda tıbbi sosyal hizmet: Hastaneler, poliklinikler, acil durum/kriz bakımı, özel klinikler ve halk sağlığı, Sosyal eylem ve kamu/halk sağlığı

 2314B3007 Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet (2-0),2, 5 AKTS

Bu ders şiddet (kavramlar, şiddetsizlik, şiddetin türü ve gerçekleştirme biçimi); aile içi şiddetin görülme sıklığı; dünyada ve Türkiye'de aile içi şiddet; aile içi şiddet riskinin artıran, ortaya çıkmasını etkileyen faktörler; risk faktörleri; aile içi şiddete yönelik yanlış inanışlar; aile içi şiddet riskinin artıran faktörler; şiddet ve medya; aile içi şiddettin bedeli (erkek, kadın, çocuk ve toplumsal odaklı); aile içi şiddetle mücadelede sosyal hizmet müdahale yaklaşımı (şiddete maruz kalan kadınlara yönelik destek modelleri, aile içi şiddetle mücadelede kurumsal çalışmalar, aile içi şiddete karşı duyarlılık programları); aile içi şiddetle ilgili yasal düzenlemeler; şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayanlarla iletişim ve görüşme teknikleri konularını içerir.

23B3003 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması  (2-0) 2, 5 AKTS
Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.

23B3004 Madde Bağımlılığı (2-0), 2, 5 AKTS

Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları, Yasal ve yasal olmayan maddeler, Depresanlar Alkol ve alkol kullanım sorunları, Alkol bağımlılığı ve yoksunluğu, Hallüsinojenler ve kullanım etkileri, Narkotikler, kullanım etkileri, Uyarıcılar ve kullanım etkileri, Madde bağımlısı bireylerle iletişim ve bakım Kendi kendine yardım grupları, Madde bağımlılığının önlenmesi

23B3005 Çocuk İstismarı ve İhmali (2-0) 2, 5 AKTS

Tanımlar. Türkiye’de ve Dünyadaki durum. Fiziksel istismar. Cinsel İstismar. Ensest. Pedofili. Cinsel sömürü. Duygusal istismar. İhmal. Munchausen Sendromu. Anamnez ve muayene. İstismar olgularında klinik görüşme ve çocukla iletişim. Çocuk istismarı ve ihmalinin hukuki boyutları. Çocuk istismarı olgularının multidisipliner izlemi.

 

 

YEDİNCİ YARIYIL

2314G4007 Mesleki Yaz Uygulaması (0 -10), 5, 7 AKTS

Sosyal hizmet öğrencileri, bu ders kapsamında 20 işgünü süresince yaptıkları staj yoluyla dört yıllık lisans eğitimleri süresince aldıkları kuramsal derslerin uygulamasına yönelik pratik kazanacaklardır. Bu yolla, kayıt tutma, geri bildirimde bulunma, meslektaşlarıyla iletişimde bulunmak, sorumluluk duygusu, kurumdaki sorunlara çözümde bulunmak gibi becerilerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

2314G4008 Sosyal Hizmette Alan Çalışması       (0 -)24, 12, 12 AKTS

Uygulama yapılan alanı tanıma, Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet müdahalesi geliştirme, Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının uygulanması, Değerlendirme

2314G4003 Bitirme Projesi I (0 -2 ),1, 7 AKTS

Araştırmanın alanı, Araştırma için konu tespiti, Araştırmanın amacı, Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması, Araştırma metotları, Araştırmalarda evren tespiti, Konunun bölümleri, Araştırmanın sürdürülmesi

 Bölüm/Fakülte Seçmeli:

2314G4006  Baskı Karşıtı Uygulama(3-0 ), 3, 4 AKTS

Genel giriş. Ders ana hattının tanıtımı, Baskı karşıtı uygulamanın teorik temelleri, Eleştirel teori: Sosyal hizmette eleştirel perspektifler, Baskı karşıtı sosyal hizmet müdahalesi, İktidar ve baskı, Düşünümsel tartışma: sosyal hizmet sisteminin toplumdaki yeri ve işlevini eleştirel analiz, Sosyal hizmet müdahalesinde kendiliğin kişisel ve mesleki kullanımına dair tartışma

2314G4004  Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim  (3- 0), 3 ,4 AKTS

Giriş: Örgüt ve yönetim konularının sosyal hizmet yönünden önemi, Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani hizmet örgütleri, Yönetimde temel ilke, kavram ve süreçler, Örgüt yapısı ve temel bölümlendirme, Liderlik, karar verme ve risk: Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, Yeni kamu yönetimi, Değerler ve etik; tartışma ve genel değerlendirme, Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani hizmet örgütleri

2075G4007 Araştırma Yöntemleri (3-0), 3, 4 AKTS

Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımalarını, bilimsel bir araştırma yapmanın temel dayanaklarını benimsemelerini, bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

2075G4005 Halkla İlişkiler (3-0), 3, 4 AKTS

Halkla ilişkiler süreç ve uygulamaları, Halkla ilişkilerin tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkileri, Halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamaları, İşletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolü, Dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Kurum kimliği ve kurum kültürü

2075G4004 Afet Kültürü (3-0) 3, 4 AKTS

Afet yönetimiyle ilgili temel kavramlar, Afet yönetimi hakkında temel bilgiler ve afet yönetimi

2075G4006Şehir ve Kültür (3-0) 3, 4AKTS

Şehir ve kültür kavramları ile bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini, geçmişten bugüne İstanbul’un tarihsel gelişimi, Osmanlı döneminde İstanbul, Cumhuriyet döneminde İstanbul, İstanbul’un nüfus ve demografik Yapısı, göç olgusu ve İstanbul, kentsel dönüşüm konularına dair bilgileri kapsar.

2075G4009 Sağlıkta Yoga (3-0 )3, 4 AKTS

Farklı nefes teknikleri ve yoga pozlarının öğrenilerek (prenatal, post natal dönemde de) esneklik ve güç elde edilmesinin öğrenilmesini amaçlar.

SEKİZİNCİ YARIYIL 

2314B4007 Sosyal Hizmette Alan Çalışması II (0- 24), 12,  12 AKTS

Uygulama yapılan alanı tanıma, Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet müdahalesi geliştirme, Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının uygulanması, Değerlendirme

2314B4002 Bitirme Projesi II   (0- 2 )1, 7 AKTS

Araştırmanın alanı, Araştırma için konu tespiti, Araştırmanın amacı, Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması, Araştırma metotları, Araştırmalarda evren tespiti, Konunun bölümleri, Araştırmanın sürdürülmesi.

2314B4003 Sosyal Hizmette Etik   (3- 0 )3, 6 AKTS

 Bu ders değer kavramı, kişisel-mesleki ve toplumsal değerleri, etik kavramı, etik açıdan karar verme, etik hizmetin etik standartları konularını içerir.

 Bölüm/Fakülte Seçmeli:

2314B4009 Halk Sağlığı (2-0), 2, 5 AKTS

Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Toplum yapısı, Sağlığı etkileyen faktörler, Bir toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler ve sağlık sistemlerinin yapısı

2314B4011 Sokak Sosyal Hizmeti (2-0), 2, 5 AKTS

Toplumsal Bir Çevre Olarak Sokak, Sokak Çalışmasının Tanımı ve Kapsamı, Sokak Çalışmasında Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmetin Rolü-İşlevleri, Sokakta Çalıştırılan Çocuklar, Kurum Ziyareti, Öğrencilerin Hazırladığı Ödevlerin Sunumu, Türkiye’de Sokak Sosyal Hizmeti Nasıl Gelişebilir?

 

2314B4010 Afetlerde Sosyal Hizmet (2-0), 2, 5 AKTS

Türkiye´deki afetler, Afet yönetiminin unsurları, Afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, Afetler öncesi alınacak önlemler, Afetler sonrası alınacak önlemler, Afet yönetimi ve planlama 

2314B4012 Sivil Toplum Örgütleri  (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders sivil toplum kavramının tarihsel gelişimi; devlet-sivil toplum örgütleri ilişkisi; etnisite, ulus-devlet, demokrasi, gönüllülük, hegemonya; sivil toplum ve milliyetçilik tartışmaları; sivil toplum ve din tartışmaları; Türkiye'de sivil toplum; sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet konularını içerir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.