tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL

2075G1002 Türk Dili I (2- 0)  2, 2 AKTS

Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.

2075G1005 Yabancı Dil I (2- 0) , 2, 2 AKTS

Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmalarının yapılması, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenilmesi ve bu yapıların doğru kullanımı, ilgili dil düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisinin edinilmesi, ilgili düzeye uygun okuma parçalarının gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade edilebilmesi, ilgili dil düzeyine uygun dinleme parçalarının anlaşılması ve sözlü olarak ifade edilebilmesi 

23G1003 Tıbbi Terminoloji (2 -0) , 2, 5 AKTS

Bu derste; tıp terminolojisinin tanımı ve önemi, latince okunuş ve dil bilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal dilbilgisi ve kullanımları, beslenmeye ilişkin terminoloji, solunum sitemine ilişkin terminoloji, kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji, endokrin sistemine ilişkin terminoloji, sinir sistemine ilişkin terminoloji, göz ve kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji, üriner sisteme ilişkin terminoloji, sindirim sistemine ilişkin terminoloji, kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji; konuları işlenecektir. 

23G1001 Fizyoloji (2 -0) , 2, 4 AKTS

Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve düzenleme mekanizmalarının öğretilmesi 

23G1005 Anatomi (3- 0),  3, 7 AKTS

Bu derste; anatomiye giriş ve terminoloji, hareket sistemlerine giriş, kemikler, eklemler ve kaslar, dolaşım sistemine giriş, kalp, atardamarlar, toplardamarlar, lenfatik sistem, sindirim sistemine giriş, sindirim kanalı, sindirim sistemi eklenti organları, solunum sistemi .burun ve larynx, thorax duvarı, mediastinum, kadın üreme sistemi erkek üreme sisitemi ve idrar sistemi, endokrin sistem, sinir sitemine giriş, merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi cranial sinirler, spinal sınırler, otonom sinir sistemi, sempatik, parasempatik sistem, duyu organları; konuları işlenecektir. 

2311G1004 Beslenme İlkeleri - I (3- 0) , 3, 5 AKTS

Karbonhidratların, proteinlerin ve protein kalitesinin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini öğrenmek.

 

23G1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0),2, 5 AKTS  

Hücrenin yaşam faaliyetleri, çevresi ile etkileşimi, enerji üretim sistemleri, organellerin görevleri, genetik farlılıkların oluşum nedenleri ve sonuçları
 

İKİNCİ YARIYIL

2075B1002 Türk Dili II (2-0)- 2, 2 AKTS

 Bu derste; öz geçmiş, kelime türleri, birleşik kelimelerin yazılışı, fiil çatıları, vurgu, kelime grupları, türk tasavvuf edebiyatı ve şiir çözümlemeleri, paragraf, sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları. cümle bilgisi: yapılarına göre cümleler, cümle çeşitleri, halk edebiyatı ve şiir çözümlemeleri; konuları işlenecektir.

2075B1006 Yabancı Dil II  (2-0), 2, 2 AKTS

Bu derste; "can/can't /have to/ has to", adjectives /adverbs, reading, listening, vocabulary, Present Continuous (affirmative) (negatives and questions), verbs for free time activities, reading, listening, to be: was/were (all forms), seasons, colours, electronic equipment, reading, listening, vocabulary, Past simple (affirmative, regular verbs, writing, Questions: "where, why, how much who, what when", this, that, these, those; konuları işlenecektir. 

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2- 0), 2, 4 AKTS

 İş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtılması ve kişilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisinin kazandırılması, kişinin değerleri, ihtiyaçları ve fırsatlar arasındaki ilişkinin kurulmasının öğretilmesi, sorun çözme ve karar alma sürecine dair bilgiler verilmesi, kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlanmasının öğretilmesi

2311B1007 Genel Kimya (2 -0), 2,4 AKTS

Madde ve Özellikleri, atomlar ve atom kuramı, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, kimyasal bileşikler, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamalar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karışımlar, Katılar.

23B1009 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0), 2, 3 AKTS

Bu derste; çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel tanımlar, ilkeler, çevre kirliliği, çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve ülkemizdeki gelişimi, meslek hastalıkları, sınıflandırılması ve nedenleri, iş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler, tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri, iş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri, iş güvenliği ve sorumluluk; konuları işlenecektir. 

 

2311B1004 Beslenme İlkeleri - II (2- 2), 3, 5 AKTS

Laboratuvarda çalışma prensipleri. Karbonhidrat, protein ve lipit uygulamaları. Vitamin ve minerallerin laboratuvar uygulaması; konularını içermektedir.

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311B1SDG)

23B1002 Psikoloji (2-0),2,  5 AKTS

 Bu derste; psikolojinin tanımı, psikolojide yaklaşım biçimleri,bilimsel psikoloji, bilimsel araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, sinir hücreleri ve beyin, iç salgı bezleri ve hormonlar, duyum ve algı, öğrenme teorileri, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal öğrenme kuramı, pekiştirme ve ceza; konuları işlenecektir.

23B1003 Sosyoloji (2-0),2,  5 AKTS

Bu derste; sosyolojinin tanımı, sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma, toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam, sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma, aileler ve mahrem ilişkiler, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, toplumsal tabakalaşma ve sınıf, sağlık, hastalık ve engellilik, çalışma ve ekonomik yaşam, şehirler ve kentsel alanlar, suç ve toplumsal sapma, küreselleşme ve değişen dünya, küresel eşitsizlik, ırk, etnisite, göç; konuları işlenecektir.

23B1004 Genel Matematik (2-0),2,  5 AKTS

Temeller, sayılar teorisi, cebir, kombinatorik, geometri, topoloji, matematiksel analiz, olasılık ve istatistik.

23B1005 Sosyal Antropoloji (2-0),2,  5 AKTS

Bu derste; antropolojinin niteliği, antropolojinin gelişimi, kültürün özellikleri, insan olmak: türümüzün farklılıkları ve kökeni, dil ve iletişim, toplumsal kimlik, kişilik ve cinsiyet, geçim yöntemleri, ekonomik sistemler, cinsellik ve evlilik; aile ve ev halkı, akrabalık ve soy, cinsiyet, yaş, ortak çıkarlar ve sınıfa göre gruplandırma, politika, güç ve şiddet, maneviyat, din ve doğaüstü, değişim süreçleri, küresel sorunlar, yerel tepkiler ve antropolojinin rolü; konuları işlenecektir.

23B1008 Temel İletişim Becerileri (2-0),2,  5 AKTS

Bu derste; iletişimde temel kavramlar, iletişim becerileri, kişiler arası ilişkiler,kişiler arası ilişki tipleri, iletişimde dinleme, iletişimde empati, iletişimde kendini açma, sözsüz iletişim, iletişimde güvenlik, kişiler arası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme, aile içi ilişkiler ve iletişim, engelli ve yaşlı bireylerle iletişim, etik ve mesleki etik; konuları işlenecektir

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

2075G1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2- 0), 2, 2 AKTS

Osmanlidan cumhuriyete geçiş sürecinde tanzimatın rolü ve milliyetçilik çağında impararatorluktan milli devlete geçiş, istiklal savaşı, cumhuriyetin ilanı, Türk devriminin arkasındaki nedenler, dönemin dış politikası, Atatürk ilkelerinin Türkiye’nin kuruluşuna etkileri, millet sisteminde vatandaşlığa geçişi öğrenirler. Osmanlidan cumhuriyete geçiş sürecinde tanzimatın rolü ve milliyetçilik çağında impararatorluktan milli devlete geçiş, istiklal savaşı, cumhuriyetin ilanı, Türk devriminin arkasındaki nedenler, dönemin dış politikası, Atatürk ilkelerinin Türkiye’nin kuruluşuna etkileri, millet sisteminde vatandaşlığa geçişi öğrenirler.

2311G2001 Beslenme Biyokimyası-I (3-0),3, 6 AKTS

 Biyokimyanın temel kavramları olan başta su, özellikleri ve beslenmedeki etkisi, fizyolojik tampon sistemleri, karbonhidrat, protein, lipit, hormonal denge ve DNA biyokimyası bu dersin içeriği olarak ele alınacak konular arasındadır.

2311G2002 Genel Mikrobiyoloji (2 -0), 3,6 AKTS

Mikroorganizmalara giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve yapısı, mikroorganizmaların gelişmesi, kontrolü ve diğer organizmalar ve çevre ile etkileşimleri, en sık görülen bulaşıcı hastalık etkenleri ve hastalık oluşturma mekanizmaları, mikroskopi, boyama, aseptik teknikler, transfer, ekim gibi genel mikrobiyolojide kullanılan laboratuar teknikleri

2311G2003 Anne ve Çocuk Beslenmesi (3 -2), 4, 6 AKTS

Gebelik ve emzikliik döneminin özellikleri, besinsel gerksinimleri, sorunları ve tıbbi beslenme tedavileri bu derste anlatılacaktır. 0-1 yaş, erken çocukluk dönemi özellikleri, gereksinimleri ve görülen sorunlar ve beslenme tedavisi yaklaşımları bu derte yer alacaktır. Beslenme yetersizliği hastalıkları ve prematüre doğumların özellikleri, prematürelerin gereksinimleri ve beslenme programlarına yer verilecektir. Aşılar ve özellikleri , aşı takvimi anlatılacaktır.

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311G2SDG)

2311G2004 Demografik Yapı ve Sağlık (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders; Demografiye giriş, kavramlar ve yöntemler,Nüfus büyüklüğü, yoğunluğu ve dağılımı,Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı,Nüfusun medeni durum ve özürlülük yapısı,Nüfusun öğrenim durumu,Nüfusun ekonomik faaliyet bakımından durumu,Nüfus artışı ve nüfus politikaları,Doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler,Ölümlülük ve ölümleri etkileyen faktörler,Evlenmeler ve boşanmalar,Anne ve Çocuk sağlığı,Göç ve Kentleşme,Nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Türkiye’nin demografik dönüşümü; konularını içermektedir.

 

 

2311G2005 Halk Sağlığı (2-0), 2, 5 AKTS

Halk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını tartışabilmektir.

2311G2007 Temel Parazitoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Bu derste parazitoloji ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

2311G2008 Besin Toksikolojisi (2-0), 2, 5 AKTS

Besinlerdeki toksik ve doğal bileşenler ve etkileri, zehirli bileşiklerin besinlere bulaşmaları, besinlerle zehirli bileşiklerin etkileşmesi, vücutta zehirli bileşiklerin etkileri, besin katkı maddeleri ve besinlerin gastrointestinal sistem üzerindeki etkilerini araştırır.

23G2003 Meslek Etiği (2-0), 2, 5 AKTS

Bu derste; tıp etiğine giriş, temel kavramlar - erdemler, tıp etiğinin evrimi, tıp etiği ilkeleri, etik açıdan sağlık çalışanı-hasta ilişkisi, tıbbi deontoloji ve etik ile ilgili bildirgeler, yaşamın başlangıcına ilişkin etik sorunlar, yaşamın son evresine ilişkin etik sorunlar, hukukun temel kavramları, hukuk-tıp ilişkisi, malpraktis, türk hukukunda tıbbi kayıtlar ve kayıt tutma, sağlık mesleği mensubunun hukuki sorumluluğu, sağlık mesleği mensubunun ceza sorumluluğu, hasta hakları ve hekim hakları; konuları işlenecektir.

23G2004 Sağlık Mevzuatı (2-0), 2, 5 AKTS

Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2- 0), 2, 2 AKTS

 Bu derste; Kurtuluş Savaşı’nda batı cephesi, zaferin kazanılması ve Mudanya Mütarekesi, saltanatın kaldırılması ve İstanbul ile ilişkiler, Lozan Barış Antlaşması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılışı, 1924 Anayasası, Atatürk inkılâplarının hayata geçişi, toplumsal, hukuk, eğitim ve kültür alanlarında yapılan inkılâplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1929 ekonomik buhranı ve cumhuriyetin kalkınma politikaları, Atatürk’ün dış politikası, Türkiye’nin stratejik konuları, musul sorunu, Hatay’ın anavatana katılması, Türkiye’nin stratejik konuları, boğazlar meselesi, Kıbrıs; konuları işlenecektir.

2311B2001 Beslenme Biyokimyası-II (3-0),3, 6 AKTS

Biyomoleküllerin metabolik reaksiyonları, su ve elektrolit dengesi, enzimlerin metabolik önemi, hormonlar, açlık ve tokluktaki metabolik değişimler

2311B2011 Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği (2-2), 3, 6 AKTS

 Besin güvenliği, besinler ve mikroorganizmalar arasındaki ilişki, zararlı etkilerin toplum sağlığına yönelik etkileri.

2311B2012 Besin Kimyası ve Besin Analizleri (2- 2 ),3, 6 AKTS

 Gıdaların bileşimleri, su, karbonhidrat, lipid, protein, mineral maddeler ve vitaminlerin kimyasal yapıları ve fonksiyonları ile bu bileşenlerin analiz metotları açıklanmaktadır.

 

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311B2SDG)

2311B2003 Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler (2-0), 2, 5 AKTS

 Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.

2311B2006 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (2-0), 2, 5 AKTS

 Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.

2311B2007 İşletmeye Giriş (2-0), 2, 5 AKTS

 Bu ders; Ekonomiye Giriş,Temel Kavramlar,Arz ve talep,Piyasa Dengesi,Esneklik,Hanehalkı Davranışı ve Tüketici tercihi,Üretim Süreci,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası,Monopol Piyasası,Oligopol ve Monopolcü Rekabet,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.

2311B2009 Toplum ve Sağlık (2-0), 2, 5 AKTS

 Bu ders; Toplum sağlığı ve beslenmesinin tanımı ve içeriği,Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri,Toplum beslenmesini etkileyen faktörler,Sağlık istatistikleri, mortalite ve morbidite hızları,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-1,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-2,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-3,Özel gruplarda beslenme sorunları ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları,Beslenme durumunu saptama yöntemleri,Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri,Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler,Biyomarkerlar: Hematolojik ve biyofizik yöntemler,Besin tüketim, beslenme ve sağlık araştırmaları,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.

2311B2010 Besin İşleme ve Saklama (2-0), 2, 5 AKTS

 Bu ders, besin gruplarına özgü olan besin işleme yöntemlerinin genel prensiplerini inceler; ve uygulanan yöntemin besin üzerinde işlem sırasında meydana gelen değişikliklerle olası sağlık etkilerini tartışır. Besinlerin işlenmesi ve saklanmasında kullanılan yöntemler detaylı olarak inceler.

 

BEŞİNCİ YARIYIL

2311G3001 Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları - I (3-2), 4, 6 AKTS

 Obezite, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğretmek, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmaktır.

2311G3002 Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları - I (3-2), 4, 6 AKTS

Bu ders; Protein Enerji Malnütrüsyonu ve beslenme tedavisi,Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi,Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II,Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri,Şişmanlık ve beslenme özellikleri,Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi,Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi,Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri,Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri,Enfeksiyon hastalıklarında beslenme,Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri,Besin allerjilerinde beslenme özellikleri; konularını içermektedir.

2311G3009 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması (2-0), 2, 4 AKTS

 Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi

2311G3010 Toplu Beslenme Sistemleri (2 -0), 2, 4 AKTS

 Bu ders; Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri.,Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Kalite İyileştirme Stratejileri .,TBS'de İnsan Kaynakları Yönetimi,,TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları,TBS'de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı,Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji,Menü Yönetim ve Denetimi I,Menü Yönetim ve Denetimi II,Standart Yemek Tarifeleri,TBS'de Oluşan Artıklar nedenleri ve Önleme Yolları,Satın Alma Teknikleri,Depolama İlkeleri,Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği; konularını içermektedir.

 

 

 

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311G3SDG)

2311G3006 Beslenme ve Egzersiz (2-0), 2, 5 AKTS

 Bu ders; Fiziksel Aktivitenin Tanımı,Ülkemiz ve diğer ülkelerde fiziksel aktiviteyi artırma ile ilgili müdahale çalışmaları ,Düzenli Egzersizin Yararları,Egzersiz Sağlık ve Beslenme İlişkisi,Egzersiz Sağlık ve Beslenme İlişkisi İle İlgili Video Sunumu ,Fiziksel Uygunluk Tanımı ve Beslenme İlişkisi,Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberinin Sunumu,Diğer Ülke Rehberlerinin Tanıtımı,Egzersiz Çeşitleri ve Bileşenleri,Kronik Hastalıkların Önlenme ve Tedavisinde Egzersizin Rolü,Alternatif Tıp Seçeneği Olarak Egzersiz ve Beslenme,Çocuklarda Sağlığın Geliştirilmesinde Egzersizin Rolü,Yaşlanma Sürecinde Egzersizin Önemi,Sunumlar; konularını içermektedir.

2311G3008 Ağırlık Denetimi ve Yeme Davranışı Bozuklukları (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders; Enerji dengesi ve vücut ağırlığının denetimi,Vücut ağırlığının değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik yöntemler,Şişmanlığın tanımı ve sınıflandırılması,Şişmanlığın risk etmenleri ve komplikasyonları,Şişmanlık ve beslenme tedavisi,Şişmanlık ve beslenme tedavisi,Anoreksiya nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları,Anoreksia nervoza ve beslenme tedavisi,Bulimia nervozanın tanımı, fizyopatolojisi ve komplikasyonları,Bulimia nervoza ve beslenme tedavisi,Diğer yeme bozukluklarının (ortoreksia, binge eating vb.) tanımlanması ve komplikasyonları,Diğer yeme bozuklukları ve beslenme tedavisi,Yeme bozukluklarında beslenme desteği,Genel Değerlendirme,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir

2311G3011 Güncel Diyet Uygulamaları (2-0), 2, 5 AKTS

Güncel diyet uygulamalarını öğrenmek.

2311G3012 Yaşlılıkta Beslenme (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders; Yaşlılığın Tanımı ve Önemi,Dünyada ve Türkiye'de Yaşlı Nüfus Yapısı Özellikleri,Hastalıkların Oluşumunda Beslenmenin Etkisi,Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler I,Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler II,Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi I,Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi II,Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi I,Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi II,Yaşlılarda Sıklıkla Rastlanılan Beslenme Yetersizliği Hastalıkları,Yaşlılarda Menü Planlama İlkeleri konularını içermektedir. 

2311G3013 Beslenme ve Yaşam (2-0), 2, 5 AKTS

Beslenme ile ilgili temel kavramların, besin grupları ve özelliklerinin, çeşitli fizyolojik dönemlerde beslenme ilkeleri ve besin gereksinimlerinin öğrenilmesi, yaşlılarda sık rastlanan sağlık sorunları (diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser, osteoporoz, demans gibi) ve beslenme ilişkisinin incelenmesi amaçlanır.

 

 

23G3001 Mesleki İngilizce I (2-0), 2, 5 AKTS

Tıbbî konular hakkında tartışma, tıpla ilgili gündelik yaşamda gerçekleşebilecek durumları/olayları dinleyebilme, tıpla alakalı makale ve yazılı materyalleri okuma

23G3002 Biyoistatistik (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Tıp ve Sağlık Bilimlerinde İstatistik ,Veri Toplama ve Verilerin Düzenli Hale Getirilmesi ve Gösterilmesi,Tanımlayıcı İstatistik Analiz: Merkezi Eğilim Ölçüleri: Ortalamalar – Analitik Ortalamalar,Ortalamalar (devamı) : Analitik Olmayan Ortalamalar,Tanımlayıcı İstatistik (devamı): Değişkenlik ve Ölçüleri – Çarpıklık ve Ölçüleri,Tanımlayıcı İstatistik: Problem Çözümü,Normal Dağılım ve Özellikleri,Normal Dağılım (devamı): Standart Normal Dağılım – Normal Dağılım Uygulamaları,Tümevarımlı İstatistik Analize Giriş: Örnekleme ve Örnekleme Teknikleri: Basit Rastlantısal Örnekleme: Anayığın Ölçülerinin Tahmini,Basit Rastlantısal Örnekleme (devamı): Anayığın Ortalamasının Tahmini,Basit Rastlantısal Örnekleme: (devamı): Anayığın Oranının Tahmini,İstatistik İlişki Analizine Giriş ,Araştırma Aşamaları ve Araştırmada Etik ,Genel Tekrar; konularını içermektedir.

ALTINCI YARIYIL

2311B3001 Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları - II (3-2), 4, 6 AKTS

 Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Allerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral Nütrisyon

2311B3002 Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları - II (3-2), 4, 6 AKTS

 Bu ders öğrencilerin çocukluk çağı hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara özgü gereksinimleri, hastalığa özgü beslenme tedavisini öğrenmesini amaçlar.

2311B3010 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji (2-0), 2, 3 AKTS

Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları

 

 

 

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311B3SDG)

2311B3004 Gıda Katkı Maddeleri  (2 –0), 2,5 AKTS

Gıda katkı maddelerinin tanımı, kullanım amaçları, gıdalarda kullanım alanları ve katılma şekilleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve toksikolojik değerlendirmeler, sınıflandırılmaları (Antioksidanlar, asit düzenleyiciler, emülgatörler, gamlar, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar, şelat ajanları, lezzet vericiler)

2311B3005 Sağlıklı Besin Seçimi  (2 –0), 2,5 AKTS

Yeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi, Besin seçimini etkileyen biyolojik, ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik etmenler, Sağlıklı besin ve özellikleri, farklı gruplarda sağlıklı besin seçimi, Fonksiyonel besinler ve sağlık üzerine etkileri

2311B3007 Besin ve Besin Öğesi İle İlaç Etkileşimi  (2 –0), 2,5 AKTS

Bu ders; Beslenme açısından ilaç metabolizması,İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi ,İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi,İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimi,Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri,Minerallerin ilaçlarla etkileşimleri,Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleri ,Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimler,Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri ,Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri ,Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri,Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç Etkileşimleri,Takviye edici besin destekleri ve İlaç Etkileşimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.

2311B3008 Kanser ve Beslenme  (2 –0), 2,5 AKTS

Bu ders; Yeterli ve dengeli beslenme kavramı, besin grupları,Dönem ödevlerinin belirlenmesi,Kanser patogenezi ve çeşitleri ,Kanser patogenezi ve çeşitleri ,Ulusal ve uluslararası kanser istatistikleri ,Kanser oluşumunu önlemede beslenme etkisi,Farklı kanser türlerinde beslenme tedavisi ,Farklı kanser türlerinde beslenme tedavisi,Kanserde enerji ve besin öğesi gereksinimi ve biyokimyasal değerlendirmeler,Kanserde enteral-parenteral beslenme desteği önemi ,Kanserde vitamin desteği,Kanserde mineral desteği,Kanserde yağ asit desteği ,Kanserin beslenme durumuna etkisi ve beslenmenin kansere etkisi ,Dönem ödevlerinin sunumu ; konularını içermektedir.

2311B3004 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık  (2 –0), 2,5 AKTS

 Fonksiyonel gıdaların ve bileşenlerinin tanımı, fonksiyonel gıda bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel gıdalar üzerindeki yasal düzenlemeler, fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri ve fonksiyonel gıdaların sağlığa etkileri

23B3001 Mesleki İngilizce II (2-0), 2, 5 AKTS

Tıbbî konular hakkında tartışma, tıpla ilgili gündelik yaşamda gerçekleşebilecek durumları/olayları dinleyebilme, tıpla alakalı makale ve yazılı materyalleri okuma

 

23B3003 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması (2-0), 2, 5 AKTS

 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

YEDİNCİ YARIYIL

2311G4001 Bitirme Projesi-I (0 -2), 1, 6 AKTS

 Bilimsel çalışmalara yönelik problem ve araştırma konusu belirleme, çalışmanın amaç ve önemini ortaya koyma, yöntem belirlemeye yönelik yönlendirici süreçler, çalışma kaynakçası oluşturma ve bir çalışma planı tasarlama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2311G4011 İşyerinde Uygulama I  (0 -16), 8, 10 AKTS

 Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlem yaparak tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

2311G4012 Yaz Klinik Uygulama (0 -8 ),4, 6 AKTS

 Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlem yaparak tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

2311G4013 Yiyecek İçecek Hizmetleri (2- 0), 2 ,4 AKTS

Tüm gruplara uygun, tüketilebilir, yüksek hijyenik kalite ve besin değeri içeren, yeterli ve dengeli menülerle en ekonomik toplu beslenme hizmeti verme ilkelerini uygulamak 

Üniversite Seçmeli Ders Grubu 23G4ÜSD 

2075G4006 Şehir ve Kültür (3- 0 ),3,  4 AKTS

 Bu derste; şehir ve kültür: tanımlar ve kavramlar, geçmişten bugüne İstanbul’un tarihsel gelişimi, osmanlı döneminde İstanbul, cumhuriyet döneminde İstanbul, İstanbul’un nüfus ve demografik yapısı, göç olgusu ve İstanbul, kentsel dönüşüm ve İstanbul, İstanbul ve edebiyat, İstanbul’da manevi hayat ve kültürel mekânlar, İstanbul’un lezzet haritası, İstanbul’un kentsel altyapısı, İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik özellikleri, İstanbul’un sorunları; konuları işlenecektir.

2075G4007 Araştırma Yöntemleri (3- 0 ),3,  4 AKTS

Bu derste; sınıf dağıtımı için oryantasyon / müfredatın içeriğini kolaylaştırmaya yönelik müzakereler, araştırma ve bilimsel incelemeye giriş, eğitim araştırması sorunları ve soruları, nicel ve nitel araştırma ilkeleri, araştırma desenleri, stratejiler, tasarım çeşitleri, tasarım ve kararlara genel bakış etik hususlar, literatür taraması, araştırma analizi, araştırma yöntemlerini eleştirme, karma araştırma yöntemleri, nicel ve nitel araştırmada yazım ve gösterimler, araştırma önerisi yazma ve değerlendirme, karma araştırma yöntemleri; konuları işlenecektir.

 2075G4008 Afet Kültürü (3- 0 ),3,  4 AKTS

Afet kültürü kısaca; Bireylerin her türden doğa olayı ve bunların en az zararla nasıl atlatılacağı, afetler öncesi sırası be sonrasına ne tür çalışmalar yapılabileceğini anlatan bir kavramdır. Ders, öğrencileri afet uzmanı olarak değil, afetler hakkında bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri de başkalarıyla paylaşmayı bilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Ders, doğal ve doğal olmayan tüm afetlerin irdelenmesi ile bu afetlerin en az zararlar kapatılması için alınacak tedbirleri kapsar.

2075G4009 Halkla İlişkiler (3- 0 ),3,  4 AKTS

Bu derste; halkla ilişkiler, reklam, tanıtım kavramları, halkla ilişkilerin (dünya'da ve türkiye'de) tarihsel gelişimi, pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin yeri, halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkilerde temel modeller, halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle, halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar, halkla ilişkiler aracının seçimi - medya ile ilişkiler, kurumsal iletişim – kurum kimliği ve kurum kültürü, kurumsal iletişim – kurumsal imaj, halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk; konuları işlenecektir.

SEKİZİNCİ YARIYIL

2311B4001 Bitirme Projesi-II (0 -2), 1, 6 AKTS

 Bilimsel çalışmalara yönelik problem ve araştırma konusu belirleme, çalışmanın amaç ve önemini ortaya koyma, yöntem belirlemeye yönelik yönlendirici süreçler, çalışma kaynakçası oluşturma ve bir çalışma planı tasarlama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2311B4007 İşyerinde Uygulama II  (0 -16), 8, 10 AKTS

 Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlem yaparak tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

2311B4008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı (2- 0), 2,  5 AKTS

 Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmayı,eğitim prensipleri, iletişim becerileri ve eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama konusunda beceri kazanacaklardır.

Bölüm-Fakülte Seçmeli (2311B4SDG)

2311B4005 Besin Duyarlılığı ve Alerjilerinde Beslenme (2-0), 2, 5 AKTS

Besin duyarlılığına ve alerjisine neden olan besinler, Besin duyarlılığı ve alerjisi mekanizmaları, Besin duyarlılığı ve alerjisi için uygun beslenme tedavisi

 

2311B4009 Türk ve Dünya Mutfakları (2-0), 2, 5 AKTS

Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk Mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme- saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk Mutfağı uygulamaları

2311B4010 Beslenme Genomiği (2-0), 2, 5 AKTS

Bu ders; Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları,Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki,Besin ögeleri ve gen ekspresyonu,Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler,Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre,Genler, diyet ve plazma lipidleri,Nutigenomik,Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı,Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi,Kanser nutrigenomikleri,Obesite genetiği,Epigenetik,Seminer; konularını içermektedir.

2311B4011 Olağandışı Durumlarda BeslenmeYönetimi (2-0), 2, 5 AKTS

Olağandışı durumlarla ilgili kavramlar, hazırlılık, organizasyon, su ve besin hijyeni,risk grupları, çevre sağlığı, olağandışı durumlarda etik konularını kavramak.

Üniversite Seçmeli Ders Grubu 23B4ÜSD 

2075B4009 Sağlıkta Yoga (3-0), 3, 4 AKTS

Bu derste; yoga felsefesi, nefes teknikleri, yoga pozları, hamilelik yogası; konuları işlenecektir.

2075B4010 Davranış Bilimleri (3-0), 3, 4 AKTS

Bu ders; 1. Davranış Bilimlerine Giriş,2. Psikolojide Temel Yaklaşımlar,3. Algı, Tutum, Atıf,4. Duygular,5. Öğrenme,6. İhtiyaçlar ve Motivasyon,7. Yaşam boyu gelişim,8. Kişilik ve Benlik,9. Kültür ve Davranış,10. Sosyal Statü, Sosyal Etki, Rol,11. İletişim,12. Çatışma,13. Stres, Sağlık,14. Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.

2075B4011 İlk Yardım (3-0), 3, 4 AKTS

 Bu derste; genel ilk yardım bilgileri, hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanıklar, donuklar ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, besin zehirlenmeleri ve ilk yardım, zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilk yardım, doğal deliklerden olan kanamalarda ve boğulmalarda ilk yardım, yaralar ve yara bakımı, yara rehabilitasyonu, hasta / yaralı sedyeleme ve immobilizasyon hasta / yaralı taşıma teknikleri, bakım uygulamalarında olası acil durumlar ve ilk yardım; konuları işlenecektir.